Članovi Udruženja mogu biti:

 • Radnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su u radnom odnosu, podnošenjem Molbe za učlanjenje i dokazom da su radnici Ministarstva
 • Penzionisani radnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, podnošenjem Molbe za učlanjenje i dokazom da su penzionisani radnici Ministarstva
 • Polaznici osnovne policijske obuke u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije koji se nalaze u drugoj i trećoj fazi obuke po mestu prebivališta
 • Redovni, vanredni profesori, docenti i predavači na Kriminalističko – policijskom univerzitetu (ukoliko lični dohodak primaju od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a ne od Kriminalističko-policijskog univerziteta ili neke druge visokoškolske institucije), kao i studenti Kriminalističko – policijskog univerziteta, ukoliko imaju potpisan Ugovor sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije da se primaju na rad nakon uspešnog diplomiranja i položenog državnog ispita
 • Bivši radnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji su u stalnom radnom odnosu u MUP-a proveli najmanje 10 (deset) godina, pod uslovom da im radni odnos nije prekinut usled utvrđenih zloupotreba i usled krivične, prekršajne, disciplinske ili materijalne odgovornosti, ili su na bilo koji način narušili ugled Ministarstva, podnošenjem molbe za učlanjenje
  • Pridruženi članovi mogu biti policijski službenici drugih država, ukoliko ovakvo Udruženje ne postoji u njihovoj državi, podnošenjem Molbe za učlanjenje
    • Vanredni članovi Udruženja mogu biti udovice, udovci i deca preminulog redovnog člana, podnošenjem Molbe za nastavak članstva preminulog bračnog druga

Uputstvo za nove članove

      1. Popuniti molbu čitko, štampanim slovima, po mogućstvu na računaru,
      2. Uz molbu priložiti  fotografiju,  koja treba da bude formata kao za pasoš ili ličnu kartu u rezoluciji 300 dpi (fotografske radnje znaju veličinu),
      3. Uplatnicu o uplaćenoj članarini za 2021. godinu, u iznosu od 3.000,00dinara uplatiti na tekući račun broj: (žiro račun Regije).
       Svrha uplate: članarina  za 2021. godinu,
       Primalac: IPA Regija (naziv regije),
      4. Rešenje ili uverenje o radnom odnosu na neodređeno vreme u MUP-a Republike Srbije ili kopija rešenja MUP-a o penzionisanju (podrazumeva odlazak u penziju kao radnik MUP-a Republike Srbije, a ne kao radnik državne bezbednosti),
      5. Popunjenu molbu dostaviti Upravnom odboru IPA Regije (naziv regije).

Upravni odbor će vršiti odgovarajuće provere za svakog kandidata za prijem u članstvo IPA Regije i ukoliko neko ne bude ispunjavao propisane uslove ili bude imao bilo kakve zakonske smetnje neće biti primljen, a isti će biti obavešten.

OBNOVA ČLANSTVA U IPA

Članovi IPA Regije koji obnavljaju članstvo u obavezi su da:

      1. Na uvid pokažu IPA legitimaciju zbog broja pod kojim se vode u NS IPA Srbija, kako bi im se izdala nova legitimacija,
      2. Donesu uplatnicu o uplaćenoj članarini za 2021. godinu, u iznosu od 3.000,00.dinara na tekući račun otvoren kod (NAZIV BANKE) broj: (žiro račun Regije).
       Svrha uplate: članarina  za 2021. godinu.
       Primalac: IPA Regija (naziv regije).

Napomena:
Prilikom preuzimanja nove IPA legitimacije za  2021. godinu, stara legitimacija, koja je nevažeća (ukoliko član nije razdužio) se obavezno vraća radi razduženja IPA i sprečavanja zloupotreba. Na licu mesta se popunjava novi evidencioni list člana u cilju ažuriranja tačnosti podataka.